Crossfit pojmy

Tiež sa ti stalo, že si v gyme pozrel na tabulu a nemal si ani šajnu, čo to tam tréner píše? Nemaj strach, s týmito pomôckami už nebudeš stratený a budeš na každom tréningu hviezdiť :)

Najčastejšie cviky v CrossFite a ich skratky

Ab-mat sit up – sed ľah na podložke ab-mat

Air Squat (AS) – drep s vlastnou váhou

Arch hold / rocks – pozícia “superman” v ľahu na bruchu

Back Squat (BS)– zadný drep s činkou

Bar muscle up (MU) – výmyk na hrazde

Bench Press (BP)– tlak na lavičke

Box Jump (BJ) – výskok na bedňu

Burpee (BRP)– angličák (klik, drep, výskok)

Butterfly pull up – príťah na hrazde s “motýlim” švihom

Broad jump – skok do diaľky

Chin up – príťah na hrazde (podhmatom)

Clean – premiestnenie činky

Clean & Jerk (C&J)– premiestnenie a nadhod

Deadlift (DL) – pozdvih/mŕtvy ťah

Double unders (DU) – dvojpreskoky na švihadle

Front Squat (FS) – predný drep

Goblet Squat (GSQ)– drep s kettlebellom

Handstand (HS) – stojka

Handstand Push up (HSPU) – kľuk v stojke

Handstand walk – chôdza po rukách

Hang Power Clean – premiestnenie od kolien do polodrepu

Hang Power Snatch – trh od kolien do polodrepu

Hollow body hold/ rocks – pozícia tela v “kolíske”

Kettlebell Swing – švih s kettlebellom

Kipping pull up – príťah na hrazde s gymnastickým švihom

Knees to chest (K2CH) – príťah kolien ku hrudníku (hrazda)

Knees to Elbows (K2E) – príťah kolien k lakťom

L-sit hold – držanie vystretých nôh pred sebou v podpore alebo vise

Lunge – výpad

Medicinball clean – premiestnenie medicinbalu

Muscle up (MU) – výmyk na kruhoch

Mountain climber – horolezec

Overhead Squat (OHS) – drep s činkou nad hlavou

Pistol – drep na jednej nohe

Plank – doska

Power Clean (PC) – premiestnenie činky do polodrepu

Power Snatch (PS) – trh do polodrepu

Pull up (PU) – príťah na hrazde (nadhmatom)

Push Press(PP) – výrazový tlak činky v stoji

Push jerk – výrazový tlak činky technicky

Push up – Kľuk

Ring row (RR) – príťah na kruhoch

Ring push up – kľuky na kruhoch

Rope Climb – šplh na lane

Rowing – veslovanie na trenažéri C2

Running – beh

Single unders (SU) – jednotlivé preskoky na švihadle

Sit up on GHD – sed ľah na GHD stroji

Snatch (SN) – trh

Snatch deadlift – pozdvih/mŕtvy ťah v trhovom úchope

Squat Clean – premiestnenie činky do drepu

Squat Snatch – trh do drepu

Strict/Shoulder Press – striktný tlak v stoji

Thruster – predný drep s následným výtlakom činky nad hlavu

Toes to bar(TTB) – špičky ku hrazde

Turkish get up(TGU) – vztyk s kettlebellom

Walking Lunge (WL) – výpad v chôdzi

Wall Ball (WB)– drep s MB a následným hodom MB na cieľ

Wall Climb/Wall Walk – výlez po stene do stojky

 

 

Iné pojmy a schémy tréningov

1RM: One rep Maximum / jedno opakovanie s maximálnou váhou

AFAP: As Fast As Possible – čo najrýchlejšie spraviť tréning/cvik

AMRAP: As Many Reps (or Rounds) As Possible / čo najviac opakovaní (kôl) za daný čas

Buy in/out – vstup/výstup z tréningu pozostávajúci z nejakého cviku, napr. 50 dvojpreskokov

BW: Body Weight / telesná hmotnosť

Complex: séria pozostávajúca z troch alebo viacerých cvikov

Couplet: tréning, ktorý sa skladá z 2 cvikov. Napr. Fran (thruster a pull up)

Cool Down (CD) – ukľudňujúca fáza tréningu

EMOM: Every Minute On the Minute / skompletizovanie predpísaných cvikov a ich opakovaní do každej celej minúty

For time: predpísaný workout, ktorý sa ide na čas

Chipper: tréning, ktorý obsahuje veľa pohybov s veľkým množstvom opakovaní

Ladder: stúpajúci alebo klesajúci počet opakovaní v jednom alebo viacerých cvikoch

ME: Max Effort / vykonávanie pohybu – cviku s maximálnym odhodlaním, alebo intenzitou

No rep: neuznané/neplatné opakovanie, ktoré nebolo vykonané so štadardami daného cviku, napr. malá hĺbka pri drepe

Unbroken: spraviť cvik/workout bez prerušenia (príp.pokazenia techniky) alebo prestávky, napr. 50 unbroken DU

PR: Personal record / osobný rekord (váha, čas, metre…)

Rep: Repetition / opakovanie

Rest: odpočinok

Rounds: počet kôl daných cvikov

Rx’d (or RX): predpísaný workout je ukončený bez zásahov, alebo úprav (váhy,opakovaní…)

Scale: zjednodušená / upravená verzia tréningu alebo cviku

Set: séria s konkrétnym počtom opakovaní

Stretch – strečing

Strict: prevedenie cviku striktne, tj. bez napr. pomoci kippingom

Tabata: intervalový tréning, zložený zo striedajúcich sa intervalov – 20s cvičenia a následného 10s odpočinku

Triplet: tréning, ktorý sa skladá z 3 cvikov. Napr. Helen (beh, kb swing, pull up)

Warm up (WU) – rozohriatie

WOD: Workout of the Day / tréning dňa